ĢIMENES ASISTENTA PAKALPOJUMS

Ģimenes asistents ir persona, kas sniedz profesionālu atbalstu:

 • ģimenēm ar bērniem, kurām ir grūtības ar bērnu audzināšanu un aprūpi, tai skaitā vecākiem, kuriem ir garīgās attīstības traucējumi un nepieciešams atbalsts mājsaimniecības vadīšanā un sadarbībā ar institūcijām. Ģimenes asistents sniedz atbalstu ģimenes dzīvesvietā un dodas pie ģimenes noteiktu skaitu stundu nedēļā.
 • jauniešiem pēc ārpusģimenes aprūpes;
 • ģimenēm, kad bērns ir ievietots audžuģimenē vai ārpusģimenes aprūpes iestādē, bet ar bāriņtiesas lēmumu ciemojas bioloģiskajā ģimenē. Ģimenes asistents sniedz ģimenei un bērnam atbalstu ciemošanās laikā, sniedz atgriezenisko saiti sociālajam dienestam, bāriņtiesai.

Ģimenes asistents nodrošina:

 1. Asistēšanu, atbalstu un palīdzību bērna aprūpes un higiēnas nodrošināšanā.
 2. Asistēšana un izglītošanu bērna veselības aprūpes nodrošināšanā.
 3. Izglītojošu atbalstu izpratnes veidošanai par bērna vispārējo attīstību, vecumposma īpatnībām un vajadzībām.
 4. Izglītojošu un emocionālu atbalstu un asistēšanu bērnu un vecāku rotaļu organizēšanā.
 5. Atbalsta sniegšanu un izglītošanu mājsaimniecības vadīšanā un budžeta plānošanā.
 6. Atbalsta sniegšanu un izglītošanu brīvā laika plānošanā un cita veida prasmju attīstīšanā.
 7. Atbalstu un palīdzību pastāvīgas dzīves prasmju un iemaņu attīstīšanā.
 8. Atbalstu saskarsmē ar fiziskām un juridiskām personām.
 9. Emocionālu atbalstu.

Ģimenes asistents ir persona ar izglītību, kas apguvusi apmācības programmu ģimenes asistenta darbā, kā arī saņem regulāras supervīzijas. Pakalpojums tiek piešķirts ar sociālā dienesta nosūtījumu, parasti uz laiku līdz 6 mēnešiem.

Ģimenes asistenta pakalpojums tiek nodrošināts vairākās Latvijas pašvaldībās – Liepājā, Rīgā, Ventspilī, Kuldīgas novadā u.c.

DARBINIEKI: ĢIMENES ASISTENTA PAKALPOJUMS

RĪGĀ: Atbalsta centrs “Dūja”

Ģimenes asistentu koordinātore, sociālā darbiniece.

Pakalpojumi: Ģimenes asistenta pakalpojums, adoptētājiem, aizbildņiem, audžuģimenēm, specializētajām audžuģimenēm.

Tel: +371 29 128 214

E-pasts: [email protected]