Par mums

Nodibinājums “Sociālā atbalsta un izglītības fonds” apvieno 5 ģimeņu atbalsta centrus – Rīgā, Liepājā, Tukumā, Daugavpilī, Smiltenē.

Atbalsta centra misija

Saskaņā ar 2018. gada 26. jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.355 “Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centra noteikumi” Atbalsta centrs veicina ārpusģimenes aprūpes sistēmas attīstību un nostiprināšanos, lai samazinātu bērnu nonākšanu bērnu aprūpes iestādēs un aktīvāk meklētu iespējas bērnam nodrošināt ģimenisku vidi – audžuģimeni vai aizbildni, vai iespēju tikt adoptētam, ja bērna atgriešanās bioloģiskajā ģimenē nav iespējama.

Atbalsta centra mērķis ir veicināt bez vecāku gādības palikušu bērnu labklājību, drošību un sagatavošanu patstāvīgai dzīvei pēc pilngadības sasniegšanas, attīstot vienotas ārpusģimenes aprūpes atbalsta sistēmas funkcionēšanu, pakalpojumu piemērotību un pieejamību pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai.

Atbalsta centra funkcijas:

 1. ārpusģimenes aprūpes formu attīstīšana, veicinot bez vecāku gādības palikušajiem bērniem ģimenes veida aprūpi;
 2. ārpusģimenes aprūpes īstenošanā iesaistīto personu izglītošana;
 3. psihosociālā atbalsta sniegšana ārpusģimenes aprūpes īstenošanā iesaistītajām personām un bērniem;
 4. personu psiholoģiska izvērtēšana normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros.

Funkciju izpildei, Atbalsta centrs īsteno šādus uzdevumus:

 1. piesaista jaunas audžuģimenes, aizbildņus, adoptētājus, viesģimenes, īpaši veicinot specializēto audžuģimeņu skaita pieaugumu;
 2. nodrošina audžuģimenēm, tai skaitā specializētajām audžuģimenēm, mācības atbilstoši ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju saskaņotajai mācību programmai;
 3. nodrošina mācības potenciālajiem adoptētājiem;
 4. iesniedz bāriņtiesā psihologa atzinumu par laulātā (personas) piemērotību audžuģimenes statusa iegūšanai, laulāto (personas) raksturojumu un informāciju par mācību programmas apguvi;
 5. iesniedz bāriņtiesā psihologa atzinumu par audžuģimenes piemērotību specializētās audžuģimenes statusa iegūšanai attiecīgajā specializācijā, audžuģimenes raksturojumu un informāciju par mācību programmas apguvi;
 6. ja nepieciešams, nodrošina psihologa un sociālā darbinieka atbalstu mācību un laulāto (personas) un audžuģimenes piemērotības izvērtēšanas laikā;
 7. izstrādā un īsteno audžuģimenes vai specializētās audžuģimenes atbalsta un tajā ievietotā bērna individuālās attīstības plānu;
 8. nodrošina psihosociālo atbalstu audžuģimenēm un specializētajām audžuģimenēm, tai skaitā ģimenē ievietotajam bērnam;
 9. nodrošina Atbalsta centra speciālistu, tai skaitā sociālā darbinieka un psihologa, atbalstu audžuģimenei un specializētajai audžuģimenei;
 10. nodrošina zināšanu pilnveides mācības audžuģimenēm un specializētajām audžuģimenēm;
 11. nodrošina atlīdzības par specializētās audžuģimenes pienākumu pildīšanu aprēķināšanu un izmaksu un vienreizēju mājokļa iekārtošanas kompensācijas izmaksu specializētajām audžuģimenēm;
 12. pēc bāriņtiesas pieprasījuma sniedz informāciju par audžuģimeni vai specializēto audžuģimeni, tai skaitā par bērnu, kā arī par sniegtajiem pakalpojumiem;
 13. nodrošina psihologa konsultācijas un atbalsta grupas adoptētājiem, aizbildņiem, viesģimenēm un pēc bāriņtiesas pieprasījuma sniedz atzinumu;
 14. nodrošina sadarbību ar bāriņtiesām, sociālajiem dienestiem, atbalsta centriem un citām iestādēm atbalsta sniegšanā audžuģimenēm un specializētajām audžuģimenēm, tai skaitā ģimenē ievietotajam bērnam;
 15. vienas darbdienas laikā sniedz bāriņtiesai informāciju par apstākļiem, kas var būtiski ietekmēt audžuģimenes vai specializētās audžuģimenes darbību vai ievietotā bērna aprūpi;
 16. organizē audžuģimenē vai specializētajā audžuģimenē ievietotā bērna saskarsmi ar vecākiem, brāļiem (pusbrāļiem), māsām (pusmāsām), radiniekiem vai bērnam tuvām personām;
 17. jebkurā diennakts laikā bāriņtiesai vai policijai sniedz informāciju par krīzes audžuģimenēm, kuras nekavējoties var uzņemt bērnu savā aprūpē.

Atbalsta centru darbība balstās uz sekojošiem pamatprincipiem:

 1. Bērna tiesību un interešu prioritāte.
 2. Darbības tiesiskums- Atbalsta centrs savā darbībā pamatojas uz Latvijas normatīvajiem aktiem un Latvijai saistošajiem starptautiskajiem tiesību aktiem.
 3. Starpdisciplinārā un starpinstitucionālā sadarbība.
 4. Pakalpojumu piemērotība un pieejamība.

Atbalsta centra mērķauditorija:

 1. Bērni, kuri palikuši bez vecāku gādības.
 2. Audžuģimenes.
 3. Specializētās audžuģimenes.
 4. Aizbildņi.
 5. Adoptētāji.
 6. Viesģimenes.
 7. Ģimenes (personas), kuras vēlas rūpēties par bez vecāku gādības palikušajiem bērniem.