JAUNIEŠIEM PĒC ĀRPUSĢIMENES APRŪPES

Sociāla atbalsta un izglītības fonds piedāvā sniegt atbalstu ārpusģimenes aprūpē esošajiem jauniešiem pēc pilngadības sasniegšanas līdz 21 gada vecumam vai 24 gadu vecumam, ja tiks turpinātas mācības. Nodrošinot sociālā mentora pakalpojumu kā arī atbalsta grupu nodarbības sociālo prasmju un iemaņu apguvē.
Jauniešiem pēc ārpusģimenes aprūpes

Mentors ir uzticības un atbalsta persona jaunietim, bet nav jaunieša ģimenes loceklis vai radinieks. Jauniešu mentors ir pieredzējis un atbildīgs indivīds, kurš sniedz vajadzīgo atbalstu un ceļvedi jauniešiem, paplašinot jaunieša redzesloku un bagātina pieredzi.

Mentora darba uzdevumi, balstās atbilstoši jauniešu vajadzībām. Jauniešu mentors var piedāvāt praktisku palīdzību un padomu dažādās jomās, piemēram, personīgā budžeta plānošanā, mājsaimniecības vadīšanā, sevis aprūpē, izglītības vai darba meklēšanā. Uzdevums ir radīt drošu un uzticamu vidi, kur jaunieši var dalīties savās bažās, gūt atbalstu un iegūt nepieciešamās prasmes, lai veiksmīgi integrētos sabiedrībā un uzsāktu patstāvīgu dzīvi.

Mūsu mērķis ir sniegt emocionālu un praktisku atbalstu ārpusģimenes aprūpē esošiem jauniešiem uzsākot/plānojot patstāvīgu dzīvi, uzlabojot saskarsmes spējas un veicināt veiksmīgāku iekļaušanos sabiedrībā, palīdzēt jauniešiem pārvarēt sociālās, izglītības vai dzīves izaicinājumus, piesaistot atbalsta personu – sociālo mentoru.

Lai sasniegtu vēlamo rezultātu, svarīga ir jaunieša un mentora individuāla sadarbība un ieceru īstenošana. Kontakts ar mentoru veidojās pakāpeniski, tāpēc ir svarīga jaunieša vēlme sadarboties.

Jauniešiem, kuri dzīvo un dzīvojuši ārpusģimenes aprūpē, ir būtiski nodrošināt ātru un efektīvu integrāciju sabiedrībā pēc aprūpes pārtraukšanas. Šajā sarežģītajā situācijā jauniešiem trūkst nepieciešamā atbalsta, turklāt nav pieejama informācija, cik jauniešu nonāk atkārtotā sociālā dienesta uzmanības lokā.

Lai palīdzētu šiem jauniešiem veiksmīgi iekļauties sabiedrībā, viens no iespējamajiem risinājumiem ir mentora programma. Programma, piedāvā individuālu mentoru atbalstu un izglītojošus pasākumus, sniedzot psihosociālo atbalstu un praktisku palīdzību patstāvīgas dzīves uzsākšanai, veicinot nepieciešamo zināšanu un prasmju iegūšanu personīgā budžeta plānošanā, mājsaimniecības vadīšanā, veselīga dzīvesveida un reālu dzīves situāciju iepazīšanā, sevis aprūpē un darba meklēšanā, u.c., kuri var sekmēt jauniešu sagatavotību dzīvei pēc ārpusģimenes aprūpes un, lai pāreja uz patstāvīgu dzīvi būtu sekmīga.

Svarīgi uzsvērt, ka mentora programma var kalpot kā svarīgs instruments, lai pārvarētu esošās problēmas un sniegtu jauniešiem nepieciešamo atbalstu.

DARBINIEKI: Jauniešiem pēc ārpusģimenes aprūpes

RĪGĀ: Atbalsta centrs “Dūja”

Atbalsta centra koordinators, sociālā darbinieka palīgs.

Pakalpojumi: Vardarbībā cietušām personām, adoptētājiem, aizbildņiem, audžuģimenē, specializētajām audžuģimenēm.

Tel: +371 25 915 513

E-pasts: [email protected]

Sociālais darbinieks, supervizore, atbalsta grupu vadītāja, silto graudu speciāliste.

Pakalpojumi: Vardarbībā cietušām personām, silto graudu terapija, adoptētājiem, aizbildņiem, audžuģimenē, specializētajām audžuģimenēm.

Tel: +371 22 335 274

E-pasts: [email protected]