VARDARBĪBĀ CIETUŠĀM PERSONĀM

Par vardarbību ģimenē atzīstams jebkurš aizskārums, neatkarīgi no tā, vai tas ir noticis starp esošajiem vai bijušajiem laulātajiem, esošajiem vai bijušajiem partneriem nereģistrētā laulībā, radiniekiem pirmajā pakāpē (bērniem un vecākiem), radiniekiem otrajā pakāpē (mazbērniem, vecvecākiem, brāļiem un māsām), personām, kurām ir kopīga (nedalīta) saimniecība (kopīgi dzīvo vienā privātmājā vai dzīvoklī).

Vardarbība ģimenē ir fizisko, seksuālo, verbālo, emocionālo un ekonomisko aizskārumu cikls, kas atkārtojās arvien biežāk un kas tiek izmantots pret personu no partnera vai citu tuvinieku (pieaugušo bērnu, u.c.) Puses, lai upuri kontrolētu un iegūtu un noturētu varu pār to.

VARDARBĪBAS VEIDI:

Miesas bojājumi, kas radīti tieša un nelikumīga fiziska spēka pielietošanas rezultātā un kas bieži ir saistīti ar seksuālu un emocionālu vardarbību, kā rezultātā rodas ievainojumi, ciešanas un veselības problēmas. Jebkurš fizisks aizskārums, piemēram, sišana, speršana, pļaukas, raušana aiz matiem, žņaugšana, grūstīšana, stingra saķeršana aiz rokas, ieroču izmantošana u.c.

Jebkurš seksuāls aizskārums, seksuāla aizskaršana pret cietušās gribu u.c.

Jebkurš verbāls, emocionāls vai psiholoģisks aizskārums. Tīša rīcība, ar kuru, izmantojot piespiešanu vai draudus, nopietni kaitē personas psiholoģiskajai integritātei; emocionālā vardarbība bieži notiek pirms fiziskās un seksuālās vardarbības starp tuviniekiem (vardarbība ģimenē) vai tās laikā. Taču tā var notikt arī citā vidē, piemēram, darba vietā vai skolā. Jebkurš verbāls, emocionāls vai psiholoģisks aizskārums, piemēram, manipulēšana, draudēšana, iebiedēšana, ņirgāšanās, pazemošana, kliegšana, lamāšana, apzināta ignorēšana, utt.

Situācija, kad personu padara vai cenšas padarīt finansiāli atkarīgu no citas personas, liedzot piekļuvi vai kontroli pār resursiem un/vai neatkarīgu saimniecisku darbību. Par to liecina šādas pazīmes: pilnīgā kontrole pār finanšu resursiem, tostarp personiskajiem, neļauj piedalīties ar naudu saistītu lēmumu pieņemšanā, aizliedz mācīties vai strādāt. Jebkura darbība, kas vērsta uz cietušās personas pakļaušanu, piemēram, vardarbīgās personas kontrole par finansēm, finanšu (naudas) atņemšana, aizliegums strādāt, mācīties.

Jebkura darbība, kas ietver aizskaršanu, seksuālu piespiešanu, draudus, pazemošanu, iebiedēšanu vai citas vardarbīgas darbības, kuru mērķis ir kaitēt, sodīt vai iebiedēt.

Tā ir jebkāda tāda atkārtota draudīga izturēšanās pret konkrētu personu, kas iedveš šai personai bailes. Draudīga izturēšanās var būt vairākkārtēja citas personas izsekošana, iesaistīšanās nevēlamā saskarsmē ar citu personu vai paziņošana citai personai par to, ka tā tiek novērota. Tā var būt fiziska sekošana vardarbības upurim, ierodoties viņa darba vietā, sporta vai izglītības iestādē, kā arī sekošana vardarbības upurim virtuālajā pasaulē (tērzētavās, sociālo tīklu tīmekļa vietnēs u. c.). Iesaistīšanās nevēlamā saskarsmē ir arī aktīva sazināšanās ar vardarbības upuri, izmantojot jebkādus pieejamos sakaru līdzekļus. Turklāt draudīga izturēšanās var būt arī tāda rīcība, kā citas personas īpašuma demolēšana, tās personisko lietu bojāšana, uzbrukumi personas iemīļotam dzīvniekam, viltotas identitātes izveidošana vai nepatiesas informācijas izplatīšana tiešsaistē.

Jebkura atkārtota un sistemātiska personas nefiziska ietekmēšanu ar mērķi radīt upurī bailes un trauksmes sajūtu, lai mainītu un panākt sev vēlamu cietušā uzvedību un paturētu kontroli pār cietušo.

“Sociālā atbalsta un izglītības fonds” atbalsta centrs “DŪJA”, Rīgā piedāvā vardarbībā cietušām personām sekojošus pakalpojums:

1. Vardarbībā cietušo pilngadīgo personu rehabilitācija, individuālu speciālistu konsultāciju veidā (Rīgā). Pakalpojumu var saņemt pilngadīgas personas – gan sievietes, gan vīrieši – kas ir cietuši no dažāda veida vardarbības.

Izprotot vardarbības ģimenē daudzpusīgo ietekmi, atbalsta centrs izmanto atbalsta modeli.
Pakalpojumu spektrs ietver psiholoģisko atbalstu, juridiskās konsultācijas, palīdzību mājokļa jautājumos, kas paredzēti, lai palīdzētu personai pārvarēt vardarbības sekas. Atbalsta centra personālu veido dažādu jomu speciālisti – sociālie darbinieki, psihologi, juristi, karjeras konsultanti, kuri sadarbojas, lai palīdzētu personām ceļā uz atveseļošanos un neatkarību.

2. Drošs patvērums (krīzes dzīvoklis). Nodrošina augsta vardarbības riska gadījumos, kad vardarbībā cietušās pilngadīgās personas veselība un dzīvība ir apdraudēta. Drošu patvērumu (krīzes dzīvokli) var saņemt kopā ar bērnu/iem un tā atrašanās vieta ir anonīma.

Tiek piedāvāts droša un mierinoša vide personām, kuras cietušas no vardarbības ģimenē. Centrs ir ne tikai patvērums, tas simbolizē jaunu sākumu, vietu, kur var justies droši, dziedināties un sākt no jauna veidot savu dzīvi prom no vardarbības ēnas.

*Pakalpojumus var saņemt, vēršoties pašvaldības sociālajā dienestā (tam nav obligāti jābūt Tavas dzīvesvietas sociālajam dienestam) vai tieši pie pakalpojuma sniedzēja.

Vairāk informācijas zvanot Tālr. 62005081, mob. 25915513 vai rakstot e-pastā: [email protected].

DARBINIEKI: Vardarbībā cietušām personām

RĪGĀ: Atbalsta centrs “Dūja”

Atbalsta centra koordinators, sociālā darbinieka palīgs.

Pakalpojumi: Vardarbībā cietušām personām, adoptētājiem, aizbildņiem, audžuģimenē, specializētajām audžuģimenēm.

Tel: +371 25 915 513

E-pasts: [email protected]

Sociālais darbinieks, supervizore, atbalsta grupu vadītāja, silto graudu speciāliste.

Pakalpojumi: Vardarbībā cietušām personām, silto graudu terapija, adoptētājiem, aizbildņiem, audžuģimenē, specializētajām audžuģimenēm.

Tel: +371 22 335 274

E-pasts: [email protected]

Sociālā darbiniece, silto graudu speciāliste.

Pakalpojumi: Vardarbībā cietušām personām, silto graudu terapija, aizbildņiem, audžuģimenēm, specializētajām audžuģimenēm.

Tel: +371 26 884 944

E-pasts: [email protected]

Psiholoģe un atbalsta grupu vadītāja.

Pakalpojumi: Vardarbībā cietušām personām, adoptētājiem, aizbildņiem, audžuģimenēm, specializētajām audžuģimenēm.

Tel: +371 62 005 081

Psiholoģe.

Pakalpojumi: Adoptētājiem, aizbildņiem, audžuģimenēm, specializētajām audžuģimenēm, vardarbībā cietušām personām.

Tel: +371 62 005 081

Psiholoģe, smilšu spēļu terapijas speciāliste.

Pakalpojumi: Vardarbībā cietušām personām, adoptētājiem, aizbildņiem, audžuģimenē, specializētajām audžuģimenēm.

Tel: +371 62 005 081

Juriste

Pakalpojumi: Vardarbībā cietušām personām, audžuģimenē, specializētajām audžuģimenēm.

Tel: +371 62 005 081