JAUNIEŠIEM PĒC ĀRPUSĢIMENES APRŪPES

Jauniešiem pēc ārpusģimenes aprūpes

Sociāla atbalsta un izglītības fonds piedāvā sniegt atbalstu ārpusģimenes aprūpē esošajiem jauniešiem pēc pilngadības sasniegšanas līdz 21 gada vecumam vai 24 gadu vecumam, ja tiks turpinātas mācības. Nodrošinot sociālā mentora pakalpojumu kā arī atbalsta grupu nodarbības sociālo prasmju un iemaņu apguvē.

Jauniešiem pēc ārpusģimenes aprūpes

Jauniešiem, kuri dzīvo un dzīvojuši ārpusģimenes aprūpē, ir būtiski nodrošināt ātru un efektīvu integrāciju sabiedrībā pēc aprūpes pārtraukšanas. Šajā sarežģītajā situācijā jauniešiem trūkst nepieciešamā atbalsta, turklāt nav pieejama informācija, cik jauniešu nonāk atkārtotā sociālā dienesta uzmanības lokā.

Lai palīdzētu šiem jauniešiem veiksmīgi iekļauties sabiedrībā, viens no iespējamajiem risinājumiem ir mentora programma. Programma, piedāvā individuālu mentoru atbalstu un izglītojošus pasākumus, sniedzot psihosociālo atbalstu un praktisku palīdzību patstāvīgas dzīves uzsākšanai, veicinot nepieciešamo zināšanu un prasmju iegūšanu personīgā budžeta plānošanā, mājsaimniecības vadīšanā, veselīga dzīvesveida un reālu dzīves situāciju iepazīšanā, sevis aprūpē un darba meklēšanā, u.c., kuri var sekmēt jauniešu sagatavotību dzīvei pēc ārpusģimenes aprūpes un, lai pāreja uz patstāvīgu dzīvi būtu sekmīga.

Svarīgi uzsvērt, ka mentora programma var kalpot kā svarīgs instruments, lai pārvarētu esošās problēmas un sniegtu jauniešiem nepieciešamo atbalstu.